Postup pri revízii

Revízny technik vykonáva:

  • manuálne skúšky ovládacích, uzatváracích prvkov zariadenia,
  • kontrolu funkcie regulačného prvku,
  • kontrolu poistiek plameňa,
  • kontrolu manostatu tlaku,
  • kontrolu technického stavu zariadenia vizuálnou prehliadkou,
  • kontrolu znečistenia spaľovacej komory, horákov a teplovýmenných plôch (po dohode aj vyčistenie),
  • kontrolu iných havarijných a bezpečnostných prvkov v závislosti od typu zariadenia.

Pri revízii používame najmodernejšie zariadenia

  • detektor úniku plynu, ktorým vieme odhaliť úniky plynu, tesnosť uzáverov a rozoberateľných spojov,
  • analyzátory, ktorými zisťujeme účinnosť a ekonomiku spaľovacieho procesu plynového spotrebiča ako i prítomnosť nebezpečných plynov v jeho okolí a správnu funkciu dymovodu.

Súčasťou revízie plynových zariadení je vypracovanie revíznej správy, ktorá obsahuje, okrem iného, zistené nedostatky, ako aj opatrenia na ich odstránenie

Revízia plynu

Odborné prehliadky a skúšky - Termíny

Reviziný technik

Pre domácnosti:

Termíny vykonávania odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení nie sú stanovené žiadnym právnym predpisom Slovenskej republiky. Avšak povinnosťou odberateľa plynu je udržovať plynové zariadenia v zodpovedajúcom technickom stave. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodov bezpečnosti či prípadného poistného plnenia, odporúčame domácnostiam vykonávať revíziu raz ročne.

Pre firmy:

Termíny vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových sú stanovené Prílohou č.10 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Kontrola stavu týchto zariadení  je požadovaná v § 9 citovanej vyhlášky a taktiež ju určuje     § 13 ods. 3 a 7 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvedčenia

Revízny technik vyhradených technických zariadení plynových podľa  § 16 ods.1 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Rozsah: PZ-A-Ac1,c2,d,f,g,h Bc,d,f,g,h1

Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenia plynové podľa § 18 ods.1 písm.d) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Rozsah: Z.z. PZ-O-Ac1, c2, d,f,g,h Bc,d,f,g,h1

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia tlakového skupiny A a B

Rozsah: Ab1, Ab2, Ba, Bb1, Bb2 Bf1

Pre firmy: V prípade potreby možnosť zaslať kópiu osvedčení mailom.

Revízia plynu

Cenník

Pre dománosti:

Od 40,00 EUR

Možnosť využiť skupinovú zľavu.

Okres Nitra a širšie okolie.

Pre firmy:

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Pôsobenie na celom Slovensku.